Odostąpienie od umowy

1. Zgodnie z treścią ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014, poz. 827) Kupujący będący konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 powoływanej ustawy. 
2. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1, przysługuje w terminie 14 dni od dnia objęcia Produktu w posiadania przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Kupujący może odstąpić od umowy składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
4. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje, jeżeli Produkt był używany lub jest w jakikolwiek sposób zniszczony lub uszkodzony.
5. Odsyłany Produkt powinien być zapakowany w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie.
6. Koszt dostarczenia oświadczenia Kupującego i Produktu ponosi Kupujący.
7. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki dokonuje weryfikacji dopuszczalności odstąpienia od umowy sprzedaży.
8. W razie dopuszczalności prawa odstąpienia Sprzedawca w terminie 14 dni zwraca Kupującemu dokonaną wpłatę na rachunek bankowy Kupującego lub przekazem pocztowym. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Kupującego. 

Wymiana produktu

1. Prawo wymiany Produktu na inny, przysługuje w terminie 14 dni od dnia objęcia Produktu w posiadania przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Kupujący może wymienić Produkt składając oświadczenie o wymianie. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. Prawo wymiany, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje, jeżeli Produkt był  używany lub jest w jakikolwiek sposób zniszczony lub uszkodzony.
4. Odsyłany Produkt powinien być zapakowany w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie.
5. Koszt dostarczenia oświadczenia Kupującego i Produktu oraz dostarczenia nowego Produktu ponosi Kupujący.
6. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki dokonuje weryfikacji dopuszczalności wymiany Produktu na inny.
7. W razie dopuszczalności prawa wymiany Sprzedawca w terminie 14 dni przesyła Produkt, na który dokonywana jest wymiana.

Reklamacje

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. 
2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu Produkt bez wad.
3. Wszelkie reklamacje dotyczące umów sprzedaży Kupujący może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Sprzedawcy.
4. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Kupującego oraz adres e-mail Kupującego.
5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego przez Sprzedawcę.
6. Sprzedawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.
7. O decyzji Sprzedawcy Kupujący zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację.